Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Maahanmuuttajien voi olla erityisen vaikeaa kouluttautua ja löytää työtä vieraassa kulttuurissa ja maassa. Suomenkieli voi tuntua vaikealta eikä maahanmuuttaja aina myöskään välttämättä täysin ymmärrä suomalaisia tapoja. Kulttuurishokkikin saattaa vaivata ja maahanmuuttaja saattaa kokea elämänsä olevan tuuliajolla. On ehkä vaikeaa tarttua kiinni elämän syrjästä, jos kaikki ympärillä tuntuu vieraalta.

Onneksi on olemassa juuri maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin räätälöityjä opintokokonaisuuksia, joiden avulla maahanmuuttajien on mahdollista kohentaa kielitaitoaan sekä hankkia työelämätaitoja. Tällaisen koulutuksen kautta maahanmuuttajan työllistymismahdollisuudet paranevat huomattavasti – samalla hänen mahdollisuutensa integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan paranevat myös. Ammattiopistot tarjoavat myös koulutuksia, jotka on suunnattu erityisesti Suomeen tulleille maahanmuuttajille. Näissä koulutuksissa voidaan keskittyä opiskelemaan suomea tai tutustumaan suomalaisiin ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksiin. Opintojen aikana on mahdollista saada tukea suomenkielen osaamiseen.

Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla?

POLKU-niminen koulutus on keskittynyt opettamaan aikuisille Suomeen tulleille maahanmuuttajille suomea. Koulutuksen aikana opetetaan suomenkielen lisäksi myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja sekä tutustutaan erilaisiin ammatteihin ja ammatillisten opintojen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvan harjoittelujakson. Samalla suunnitellaan opiskelijan jatko-opiskelutavoitteita.

POLKU-koulutusta järjestetään sekä päivä- että iltaopintoina ja se kestää puolesta vuodesta vuoteen. Jotta voit hakea POLKU-koulutukseen, tulee sinun olla vähintään 18-vuotias, luku- ja kirjoitustaitoinen sekä sinun tulee haluta opiskella itsellesi ammatti. Joissakin tapauksissa koulutukseen on mahdollista saada kotoutumistukea.

Myös BAANA-koulutus on suunniteltu aikuisten maahanmuuttajien tarpeisiin. Koulutuksen kautta on tarkoitus oppia suomea sekä työelämätaitoja. Samalla tutustutaan erilaisiin ammatteihin sekä erilaisiin ammatillisiin opintoihin. Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan jatkosuunnitelma hänen opintojaan silmällä pitäen. BAANA-koulutus on pituudeltaan puoli vuotta ja sitä tarjotaan päiväopintoina. Lähiopetusta järjestetään 12 viikkotunnin verran, minkä lisäksi opiskelijat tekevät runsaasti erilaisia kotitehtäviä. Jotta voisit hakea BAANA-koulutukseen, tulee sinun olla vähintään 18-vuotias sekä luku- ja kirjoitustaitoinen. Tämän lisäksi sinun tulee haluta opiskella itsellesi uusi ammatti.

BAANA katsotaan sivutoimiseksi koulutukseksi ja se sopii tilanteessa, jossa maahanmuuttaja on jo asunut Suomessa useita vuosia eikä hän enää ole oikeutettu kotoutumistukeen. Työttömien työnhakijoiden tulee tarkistaa työvoimatoimistosta, voivatko he osallistua BAANA-koulutukseen työttömyysturvaansa menettämättä. Tämä kannattaa tarkistaa etukäteen, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.
KOTIVA-koulutus on suunnattu sellaisille maahanmuuttajavanhemmille, jotka asuvat Helsingissä ja hoitavat kotona alle 3-vuotiasta lastaan sekä haluavat oppia suomea. Lapsi on mahdollista ottaa kurssille mukaan, koska lastenhoito on järjestetty kurssin aikana. Kurssista on olemassa neljä tasoa, jotka ovat luku- ja kirjoitustaidon kurssi, alkeiskurssi, jatkokurssi sekä intensiivikurssi. Näistä ensimmäisellä kurssitasolla opetellaan kirjoittamaan sekä lukemaan latinalaisia aakkosia käyttäen. Suomen alkeita opiskellaan nimensä mukaisesti alkeiskurssilla ja jatkokurssilla syvennetään alkeiden osaamista. Intensiivikurssilla pyritään oppimaan paljon lyhyessä ajassa ja sen suorittaminen vaatiikin runsaasti omaehtoista opiskelua.

Alle 17-vuotiaan maahanmuuttajataustaisen nuoren on mahdollista osallistua opetukseen, joka valmistaa häntä perusopetukseen. Opetus painottaa suomenkielen oppimista. VALMA-koulutus puolestaa valmentaa opiskelijaa ammatilliseen peruskoulutukseen.
Maahanmuuttajataustaisille nuorille soveltuvat myös muut valmentavat koulutukset sekä kielipajat. Tällä hetkellä tarjolla on esimerkiksi perusopetukseen valmistavaa STRADA-koulutusta, osaamiskartoitusmahdollisuuksia, Suomea ja oppimisvalmiuksia maahanmuuttajille – suomea rauhalliseen tahtiin –koulutusjakso, Luku- ja kirjoitustaidon paja, sekä Suomi-rasti. Pajoista mielenkiintoisia voivat olla esimerkiksi yrittäjyyspaja, kiinteistöpalvelupaja, kokki-paja, ompelupaja, hoivapaja sekä tekniikkapaja.
Osatutkinnoista esimerkiksi kotityö- ja puhdistuspalvelujen osatutkinto saattaa sopia maahanmuuttajataustaiselle hakijalle. Perustutkinnon osatutkinnon kautta voit työskennellä kotityöpalveluissa, henkilökohtaisena avustajana tai erilaisissa avustamiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutus vaatii vähintään kielitaitotasoa A2, mutta aikaisempaa osaamista alalta ei hakijalla tarvitse olla – mikä on tietysti monesti hyvä uutinen. Puhdistuspalvelut työllistävät erityisesti pääkaupunkiseudulla runsaasti ihmisiä, minkä vuoksi tällainen koulutus voi olla maahanmuuttajalle oiva työllistymisväylä.