Miten työelämä hyötyy ammattiopistoista?

Miten työelämä hyötyy ammattiopistoista?

Ammattiopistot tekevät kiinteää yhteistyötä yritysten sekä työelämän kanssa. Toisaalta ne pyrkivät varmistamaan työelämän osaamisen tulevaisuudessa ja toisaalta tavoitteena on pystyä tarjoamaan koulutuspalveluja myös työelämälle.

Yhteistyö työelämän kanssa

Työelämän asettamat tarpeet luovat keskeisen lähtökohdan koulutuksen suunnittelulle ja toteutukselle. Tämän vuoksi ammattiopistojen onkin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa, jotta oppilaitoksissa voidaan varmistaa, että niistä valmistuvien opiskelijoiden tieto-taito vastaa niitä ammattitaitovaatimuksia sekä osaamistarpeita, joita työelämä tarvitsee ja odottaa heillä olevan. Työelämän toivotaan vaikuttavan koulutuksen sisältöihin sekä siihen, millaisia työntekijöitä oppilaitoksesta aikanaan valmistuu.

Ammattiopistot tarjoavat työelämän toimijoille myös erilaisia koulutuspalveluja. Tämän toiminnan avulla pyritään kehittämään työyhteisöjen osaamista sekä tarjoamaan ratkaisuja näiden kehittämistarpeiden toteuttamiseksi kokonaisvaltaisella tavalla. Osaamistarpeiden tunnistaminen sekä työntekijöiden valmentaminen ovat erityisen tärkeitä nykyaikana, jossa tulevaisuus on avoin ja jossa erilaiset innovaatiot sekä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset muuttavat työelämän suuntaa lyhyin aikavälein. Erilaiset osaamiskartoitukset sekä lyhytkoulutukset ovat erinomainen väylä henkilöstön tieto-taidon kehittämiseen. Nykyaikana tietyissä työtehtävissä vaaditaan myös erilaisia lupia ja kortteja, joiden koulutusta varten ammattiopistot ovat kehittäneet juuri näihin tähtääviä koulutuksia.

Työelämän toimijat tarjoavat puolestaan ammattiopistojen opiskelijoille mahdollisuuksia työssä oppimiseen – nämä työssäoppimispaikat ovat äärimmäisen tärkeitä oppilaan kehittymisen kannalta, minkä vuoksi mahdollisuuksien antaminen on todella tärkeää, jotta työelämään saataisiin tulevaisuudessakin koulutettua osaavaa henkilökuntaa. Samalla työelämä kehittyy. On hienoa, että opiskelijat pääsevät jo opiskeluaikanaan oppimaan työtehtäviä aitoihin työympäristöihin, joissa he saavat ohjausta ja joissa heidän suoriutumistaan arvioidaan. Työssäoppimisjaksoille asetetaan tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan. Erityisen mielenkiintoista on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakso ulkomailla.

On tärkeää, että työssäoppimisympäristöt ovat laadukkaita ja tarjoavat opiskelijalle riittävän monipuolisia työtehtäviä, jotta hän saa mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Myös työssäoppispaikkojen ohjaajien kouluttamiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta he osaavat ohjata, neuvoa ja tukea opiskelijaa. Ohjaus ja palautteen anto ovat erityisen tärkeitä tukipilareita opiskelijan kehittymisen kannalta. Työpaikasta tulee löytyä myös asianmukaiset välineet ja koneet, joita opiskelija tarvitsee oppiakseen amamttitaitonsa kehittymisen kannalta oleellisia taitoja.

Oppilaitos on vastuussa työssäoppimisjakson toteutuksesta, johon sisältyy sekä suunnittelua, ohjausta että arviointia. Oppilaitoksen tulee huolehtia myös työpaikalla työskentelevien ohjaajien kouluttamisesta tehtäviinsä. Oppilaitos tekee työssäoppisjaksosta työssäoppimispaikan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa määritellään esimerkiksi osapuolten tehtävät. Sopimuksessa sovitaan myös siitä, miten opiskelijan ohjaus järjestetään ja miten hänen osaamisensa arvioidaan. Joissakin tapauksissa työnantajalle maksetaan työssäoppimisjaksolta korvausta. Työnantajan vastuulla ovat esimerkiksi työturvallisuuteen vaikuttavista asioista huolehtiminen. Tulee kuitenkin muistaa, että työssäoppimisjakso ei tarkoita sitä, että opiskelijalla olisi työsuhde. Tästäkin voidaan toki toisin sopia, mutta pääsääntöisesti työsuhdetta ei ole eikä opiskelija saa oppimisjaksonsa ajalta palkkaa. Sen sijaan opiskelijalla on oikeus saada opintotukea myös työssäoppimisjakson aikana, jos hän sitä muutoinkin saa. Hänellä saattaa olla oikeus myös muihin opintososiaalisiin etuihin. Oikeus etuuksiin kannattaa selvittää aina tapauskohtaisesti, koska tähän vaikuttavat niin monet seikat, että täysin yksiselitteisiä neuvoja on mahdotonta antaa.

Tuotteita ja palveluja

Ammattiopistoista kannattaa kysellä mahdollisuuksia saada erilaisia tuotteita ja palveluja oppilastöinä tavallista edullisempaan hintaan. Jos vaikkapa ruohonleikkurisi menee rikki, kannattaa tarkistaa voisiko sen korjauttaa paikallisessa ammattiopistossa oppilastyönä. Erilaiset printtityöt hoituvat usein oppilastöinä, samoin kuin monet kampaamoalan työt. Jos tarvitset kosmetologin palveluja tai hierontapalveluja, saattaa näitäkin olla tarjolla edullisesti oppilastöinä tuotettuina. Nuorten työpajoilla tehdään myös monenlaisia töitä, joten kannattaa tutustua tähänkin vaihtoehtoon. Oppilastöinä tuotetuista tuotteista tai palveluista hyötyvät molemmat osapuolet – opiskelija saa tilaisuuden harjoitella aidossa asiakastilanteessa ja asiakas saa tuotteen tai palvelun tavallista edullisempaan hintaan – tätä jos mitä voidaan kutsua ”win-win-tilanteeksi”.